Adana Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Eleman Memur Alımları 2013

Üniversiteler yeni personel eleman memur alımlarını sürdürmektedir. Adana Çukurova Üniversitesince yapılan iş ilanı duyurusuna göre hemşire olarak görevlendirilmek üzere 2 personel eleman alımı yapılacak. Alımlar KPSS B grubu puan sırası esas alınmak suretiyle gerçekleşecek.

1- Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemi bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53′üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Lisans ve Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine sahip olmak,

3- ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

5- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir ve başvurduğu pozisyon için aranan den& şartını belgelendirmek zorundadır.

8- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tr adresindi ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi

4- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

5- ilgili pozisyonda belirtilen deneyim ve sertifika şartını taşıdığına dair belge

Meta: , , , , , , , , , , , , ,

Yorum yok.

Yorum yap.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.