Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Personel Alımları Eleman Alımı Memur Alımı İş İlanları

imagesTürkiye Halk Sağlığı Kurumu yeni istihdam olanakları kapsamında personel eleman alımları yapacak. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ilanı duyurusuna göre 1 iş analiizi uzmanı ve 1 veri tabanı uygulama uzmanı olarak istihdam edilmek üzere 2 personel eleman memur alımı yapacak. İlana ilişkin detaylar şu şekilde;

İŞ ANALİZİ UZMANI 

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (7717 TU) kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “iş Analizi Uzmanı” alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Aile Hekimliği uygulamasında aile sağlığı elemanlarının iş analizinin yapılması amacı ilegerçekleştirilecek saha araştırmasına teknik destek sağlanması suretiyle araştırmanın tüm aşamalarının ve bu aşamalarda üretilen belgelerin bilimsel niteliğinin arttırılmasını ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun bu alandaki kapasitesinin gelişmesinin sağlanmasına yönelik aşağıdaki pozisyon için danışman alınacaktır

Danışman, idarenin ilgili personeliyle yakın işbirliği içinde aşağıda belirtilen konularda idareye teknik destek hizmeti verecektir:

1. Çalışmanın bilimsel araştırma süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

2. Çalışmanın tüm aşamalarında planlama, uygulama, analiz, rapor - yer almak; bu amaçla çalışmaya liderlik ve rehberlik etmek, elde ettiği teknik sonuçlarıTHSK Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşmak,

3. Çalışma süresince hazırlanmış olan soru formunun gözden geçirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması, hesaplanmış olan örneklemin uygunluğunun kontrolünü sağlaması, saha uygulamasının denetlenmesi, veri girişi ve veri temizliği, SPSS ya da benzeri programlarda verilerin analizi, yapılacak istatistiksel analizler, sonuçların yorumlanması ve raporlama süreçlerini yürütmek,

4. Çalışmanın analiz ve raporlama süreçlerini ulusal ihtiyaçları ve uluslararası talepleri göz önüne alarak yürütmek,

5. Araştırmaların yukarıda bahse konu aşamalarında üretilen veya üretilecek her tür iş tanımı, rapor, tablo ve makaleleri bilimsel bağlamda incelemek ve metinlerde yapılması gereken değişiklikleri Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazılı rapor halinde bildirmek

6. Araştırma sonuçlarının ve/veya bilimsel makalelerin yayınlanmadan önce revizyonlarının yapılması aşamasında Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na teknik destek sağlamak

7. Özellikle araştırma yöntemleri konusunda, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda teknik destek sağlayarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’ndaki mevcut kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmak.

Adayda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

Mühendislik Fakültesi (Endüstri Mühendisliği), işletme Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık idaresi ya da belirlenmiş çalışma konusuyla ilgili bir lisans programından mezun olmak ve en az 5 yıl alanında iş deneyimine sahip olmak.

İş analizi ve iş yükü analizi ile ilgili konularda araştırma, makale ve benzeri çalışmalar yapmış olmak

İş analizi ve iş yükü analiziile ilgili konularda eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklere katılmış olmak,

Bilgisayar ofis programları ve sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Yazılım kullanarak (SPSS vb I istatistik hesaplar yapma ve raporlama konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

Araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırma süreci yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerde doğrudan dolaylı olarak çalışmış olmak

Tercihen belirlenmiş çalışma konusuyla (iş ve iş yükü analizi) ilgili bir yüksek lisans ya da doktora programından mezun olmak

Tercihen yukarıda belirtilen bölümlerde en az yardımcı doçent düzeyinde akademik unvana sahip olmak .

Sağlık Bakanlığı veya herhangi bir kamu ya da özel kuruluşun tüm personelinin ya da bir departman çalışanlarının iş ve iş yükü analizini yapmış olmak tercih nedenidir.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir, ilgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adresini ve başvuru kodunu içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 03/06/2013 tarihi 17:30′a kadar aşağıdaki adrese elden veya e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006 ve Mayıs 2010′da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve istihdamı başlıklı Kılavuz ilkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

VERİ TABANI UYGULAMA UZMANI

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığında yaklaşık 12 ay süreli istihdam edilmek Veri Tabanı Uygulama Uzmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen işler, aşağıda ayrıayrı ifade edilmiştir.

Bilgi İşlem metotları kullanarak iş ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığının iş ihtiyaçlarını analiz etmek,Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının ihtiyacı olan raporları varolan ve oluşturulacak veritabanlarından almak onlara uygun ara yüzler yazmak.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığının, fiyat ve zaman gibi kıstasları temel alarak en üst düzeyde sistem ihtiyaçlarını belirlemek.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığının daha iyi hizmetler sunmasını sağlamak ya da gelişen teknolojiler ve trendler paralelinde veri analizi ve raporlama ile ilgili süreçleri ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla veri analizi veraporlama alanında yenilikçi çözümleri araştırmak, teknolojik altyapının oluşması için araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve stratejik iş hedeflerine ulaşma konusunda idarecileri ve diğer çalışanları desteklemek.

Sistemin mevcut durumu, tasarlanan hali ve bu detaylı tasarım ve kurulum süreci içerisinde ihtiyaç duyulacak gelişmeleri uygulamak ve sistemin tutarlılığını korumak, kullanıcıların bu vizyona adaptasyonunun sağlanarak mühendislik bakış açısı kazandırmak.

Yapılan çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak.

Mevcut geliştirilmiş ve tedarik edilecek uygulamalarda da analiz, tasarım ve kodlama yönünde de katkı sağlamak.

Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesini sağlamak.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığının ihtiyacına göre verilen görevlerde daire çalışanları ile koordineli iş ve işlemleri yürütmek. İhtiyaç doğrultusunda idareye her türlü teknik desteği vermek.

Adayda Aranılan Özellikler

Üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak; (Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği bölümlerinden, matematik ve istatistik ile ilgili bölüm mezunu olmak tercih sebebidir.)

İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir.

Ekip çalışmasına yatkın.

Tercihen Microsoft .Net platformda kurumsal yazılım geliştirmiş olmak.

Tercihen MS Reporting Services, Oracle Forms/Reports, Builder – PL/SQL platformlarında kurumsal yazılım geliştirmiş olmak.

Güncel (MsSQL, Oracle) veritabanlarıüzerindeuygulamageliştirmişveilişkiselveritabanımantığına hakim olmak, en az 1 yıl tercihen 2 yıl deneyim sahibi olmak.

İstatiksel veri analizi yapabilme ve yorumlama.

Tercihen bilgisayarla analiz ve istatistik çalışmalarında 1 yıl deneyim sahibi olmak.

Tercihen Oracle BI konusunda 1 yıl deneyim sahibi olmak.

İstatiksel veri analizi yapabilme ve yorumlama.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adresini ve başvuru kodunu içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 03.06.2013 tarihi 17.30’a kadar aşağıdaki adrese elden veya e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006 ve Mayıs 2010’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

Meta: , , , , , ,

Yorum yok.

Yorum yap.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.